รายวิชาที่เปิดสอน

Available Courses

 

เพื่อให้การค้นหารวดเร็ว กรุณาค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
โดยดูจาก แผนการศึกษา จากคู่มือการศึกษา[คลิกที่นี่]

For quicker results, please search for your course in accordance to your major using this manual [Click Here]

แนะนำ การค้นหา
Recommended search


1. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ป้อน 011* ลงในช่องรหัสวิชา
    Search for a course with a code starting with 011. Enter 011* into the course code field.

2. ค้นหาวิชาที่มีคำว่า world เป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิชา ป้อน *world* ลงในช่องชื่อวิชา
    Search for subjects that have the world world as part of the course name. Enter *world* in the course name field.

3. ค้นหาวิชาที่มีชื่อวิชาลงท้ายด้วย finance ป้อน *finance ลงในช่องชื่อวิชา
    Search for subjects whose course names end in finance. Enter *finance in the course name field.

4. แสดงรายวิชาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์
    Show the courses of Faculty of Engineering Select Faculty of Engineering

5. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 020 และมีชื่อวิชาลงท้ายด้วย เบื้องต้น
    ป้อน 020* ลงในช่องรหัสวิชา และป้อน *เบื้องต้น ลงในช่องชื่อวิชา
    Search for subjects whose code begins with 020 and whose course name ends with Basic.
    Enter 020* in the course code field and enter *Introductory into the course name field.
ปีการศึกษา :
Academic year:
วิทยาเขต :
Campus :
กรณีคณะที่มี 2 วิทยาเขต ให้เลือก วิทยาเขต : ทั้งหมด If both campuses apply; Pick: All
คณะ :
Faculty :
สาขา :
Major :
ระดับการศึกษา :
Education Level :
รหัสวิชา :
Course Code :
ชื่อวิชา :
Course Name :
หมายเหตุ :
Note :