ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศร่างตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 19 มกราคม 2566 👁 216

2. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 17 มกราคม 2566 👁 211

3. ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 นิรามัย จรัสด้วง 🕒 9 ธันวาคม 2565 👁 375

4. รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 10 พฤศจิกายน 2565 👁 369

5. ประกาศ กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล 🕒 18 ตุลาคม 2565 👁 1510

6. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 นิรามัย จรัสด้วง 🕒 17 ตุลาคม 2565 👁 1193

7. ประกาศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 16 มิถุนายน 2565 👁 221

8. ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา2564

📢 อุกกฤช คงคาลัย 🕒 29 มีนาคม 2565 👁 180

9. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 28 ธันวาคม 2564 👁 493