ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2-2564

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2564

2. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2-2564

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2564

3. ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ฉบับสมบูรณ์ สอบออนไลน์ทุกรายวิชา วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2564

4. ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา สอบออนไลน์ทุกรายวิชา

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2564

5. ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๖๙๗/๒๕๖๔ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา สอบออนไลน์ทุกรายวิชา

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2564

6. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 4 สิงหาคม 2564

7. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและสมทบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์COVID – 19)

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2564

8. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2564( ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID – 19 ) วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2564

9. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2564

10. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2564

11. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2564

12. ผลการเลือกวิชาโทของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2563 (รหัส631......)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2564

13. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2564 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2564

14. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 29 เมษายน 2564

15. คู่มือการถอนรายวิชา (ติด W) ออนไลน์

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2563

16. ประกาศคำสั่งตารางสอบ ตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พัทลุง ฉบับสมบูรณ์

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 18 ตุลาคม 2563