ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปริญญาตรี พัทลุง (ฉบับร่าง)

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 22 มกราคม 2563

2. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับร่าง วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 12 มกราคม 2563

3. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับร่าง วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 12 มกราคม 2563

4. ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พัทลุง ฉบับสมบูรณ์

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2562

5. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2562

6. การเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2562

7. ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2562

8. ประกาศสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ตารางเรียนรายวิชา 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2562

9. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 4 พฤศจิกายน 2562

10. คําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ 772/2562 เรื่อง ให้อาจารยปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 27 ตุลาคม 2562

11. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๗๗๓/๒๕๖๒ เรื่องให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒sหลังเพิ่ม-ถอน(วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 25 ตุลาคม 2562

12. กำหนดวันเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2562

13. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2562

14. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาพรวม)

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2562

15. ประกาศแจ้งจบนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2562

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562