ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศแนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2565

2. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 5 กันยายน 2565

3. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2565

4. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 27 กรกฎาคม 2565

5. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 7 กรกฎาคม 2565

6. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 4 กรกฎาคม 2565

7. รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ


1. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 17 มิถุนายน 2565

8. ประกาศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน 2565

9. ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

1. กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน 2565

10. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2565

11. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2565

12. ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา2564

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2565

13. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2564

14. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2564