ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตพัทลุง)

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2564

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๒๗๕/๒๕๖๓ ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2564

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๒๗๔/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2564

4. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2564

5. ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนิสิตที่ออกปฏิบัติการสอน/ฝึกประสบการณ์-คณะศึกษาศาสตร์)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2564

6. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3-2563

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2564

7. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 15 มีนาคม 2564

8. ประกาศแจ้งเวียนตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 มกราคม 2564

9. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 5 มกราคม 2564

10. คู่มือการถอนรายวิชา (ติด W) ออนไลน์

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2563

11. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๑๑๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2563

12. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาา ที่ ๑๑๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2563

13. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 30 กรกฎาคม 2563

14. ประกาศแจ้งจบนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563(ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนฤดูร้อน)

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2563

15. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2563