ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1-2564

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2564

2. รายชื่อนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2564

3. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและสมทบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์COVID – 19)

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2564

4. สถิตินิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2564

5. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2564( ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID – 19 ) วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2564

6. ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พัทลุง สอบออนไลน์ทุกรายวิชา

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 14 กรกฎาคม 2564

7. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 13 กรกฎาคม 2564

8. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2564

9. ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 28 มิถุนายน 2564

10. ประกาศรหัสประจำตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ข้อมูลต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ และกิจกรรมโครงการเพาะกล้าปาริชาต (สำหรับนิสิตวิทยาเขตพัทลุง)

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 18 มิถุนายน 2564

11. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2564

12. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2564

13. ผลการเลือกวิชาโทของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2563 (รหัส631......)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2564

14. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2564 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2564

15. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 2563

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2564

16. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2564

17. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 29 เมษายน 2564

18. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๒๗๕/๒๕๖๓ ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2564

19. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ (สงขลา)

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2564

20. คู่มือการถอนรายวิชา (ติด W) ออนไลน์

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2563

21. ประกาศคำสั่งตารางสอบ ตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พัทลุง ฉบับสมบูรณ์

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 18 ตุลาคม 2563

22. ประกาศแจ้งจบนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563(ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนฤดูร้อน)

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2563

23. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2563