ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 29 พฤศจิกายน 2566 👁 216

2. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📢 อุกกฤช คงคาลัย 🕒 21 พฤศจิกายน 2566 👁 428

3. ประกาศ กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 19 พฤศจิกายน 2566 👁 527

4. ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 2 พฤศจิกายน 2566 👁 1701

5. ประกาศตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 11 ตุลาคม 2566 👁 2110

6. ประกาศกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 4 ตุลาคม 2566 👁 8476

7. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 7 กรกฎาคม 2566 👁 541

8. รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องๆนิสิตใหม่ 66 
เตรียมพบกับกิจกรรม Liveกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่66
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 
เวลา 10:00 น เป็นต้นไป
ที่เพจงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่องที่นิสิตใหม่จำเป็นต้องรู้
     - การรายงานตัว
     - การบันทึกประวัติ
     - การลงทะเบียน
     - การทำบัตรประจำตัวนิสิต
แล้วพบกันนะคะ

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 16 มิถุนายน 2566 👁 16954

9. ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

📢 จุฑามาศ จันทะสะโร 🕒 11 พฤษภาคม 2566 👁 769

10. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สงขลาและพัทลุง

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 10 พฤษภาคม 2566 👁 875

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 28 เมษายน 2566 👁 964

12. ประกาศกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 10 เมษายน 2566 👁 2212

13. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 8 มีนาคม 2566 👁 1537

14. ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2565

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 28 กุมภาพันธ์ 2566 👁 652

15. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 21 กุมภาพันธ์ 2566 👁 1659

16. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 17 มกราคม 2566 👁 1821

17. ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 จุฑามาศ จันทะสะโร 🕒 9 ธันวาคม 2565 👁 978

18. ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 20 ตุลาคม 2565 👁 1603

19. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 17 ตุลาคม 2565 👁 1799

20. คำสั่งตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 5 กันยายน 2565 👁 376

21. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢 จุฑามาศ จันทะสะโร 🕒 27 กรกฎาคม 2565 👁 430

22. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

📢 จุฑามาศ จันทะสะโร 🕒 14 มิถุนายน 2565 👁 344

23. คำสั่งตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตสงขลา

📢 สุมล ไชยศรี 🕒 14 มิถุนายน 2565 👁 369