ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 30 กรกฎาคม 2563

2. รายชื่อนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 29 กรกฎาคม 2563

3. รายชื่อนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตพัทลุง)

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 21 กรกฎาคม 2563

4. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563( ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID – 19 ) วิทยาเขตพัทลุง Update 16 ก.ค.63

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2563

5. ประกาศแจ้งจบนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563(ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนฤดูร้อน)

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2563

6. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๕๗๒/ ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์COVID – 19) ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2563

7. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๕๗๒/ ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์COVID – 19) (สำหรับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2563

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๕๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 25 มิถุนายน 2563

9. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๕๒๑ /๒๕๖๓ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 25 มิถุนายน 2563

10. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2563

11. กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ปีการศึกษา2563

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 29 พฤษภาคม 2563

12. ประกาศตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2563

13. ประกาศกำหนดวันลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2563