ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2562

2. กำหนดวันเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2562

3. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2562

4. ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พัทลุง ฉบับสมบูรณ์

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2562

5. ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 14 สิงหาคม 2562

6. ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 14 สิงหาคม 2562

7. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาพรวม)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2562

8. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2562 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 27 มิถุนายน 2562

9. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๓๔/๒๕๖๒ เรื่องให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 23 มิถุนายน 2562

10. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2562

11. ประกาศแจ้งจบนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2562

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562

12. กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/62

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2562