ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศแจ้งเวียนตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2564

2. ประกาศแจ้งเวียนตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 มกราคม 2564

3. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 5 มกราคม 2564

4. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 2 มกราคม 2564

5. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2563

6. คู่มือการถอนรายวิชา (ติด W) ออนไลน์

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2563

7. ขอให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2563

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาา ที่ ๑๑๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2563

9. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๑๑๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2563

10. ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 4 พฤศจิกายน 2563

11. ประกาศ กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 4 พฤศจิกายน 2563

12. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 27 ตุลาคม 2563

13. กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 7 ตุลาคม 2563

14. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 30 กรกฎาคม 2563

15. ประกาศแจ้งจบนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563(ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนฤดูร้อน)

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2563

16. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2563