ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. สถิติรายงานตัว62

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2562

2. รายชื่อรายงานตัว14มิ.ย.62

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2562

3. จำนวนนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2562

4. ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิต นิสิตที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง)

ประกาศโดย : อนุวัฒน์ พัฒนเชียร วันที่ประกาศ : 6 มิถุนายน 2562

5. ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2562

6. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2562

7. ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2562

8. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2562

9. ประกาศแจ้งจบนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2562

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562

10. กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/62

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2562

11. ประกาศแจ้งจบนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโดย : อนุวัฒน์ พัฒนเชียร วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2561