ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ1. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 17 มิถุนายน 2565

2. ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

1. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน 2565

3. ประกาศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน 2565

4. ประกาศคำสั่งตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2565

5. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2565

6. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2565

7. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2565

8. ประกาศรายชื่อนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่แจ้งขออนุปริญญา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2565

9. ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2565

10. ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา2564

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2565

11. ประกาศลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม 2565

12. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๑๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 8 มีนาคม 2565

13. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2564