ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศ ผลการเลือกวิชาโท สำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2566

📢 ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล 🕒 28 มีนาคม 2567 👁 1170

2. การใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ LinkedIn Learning

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 12 มีนาคม 2567 👁 1262

3. ประกาศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

📢 ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล 🕒 4 มีนาคม 2567 👁 6486

4. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

📢 จุฑามาศ จันทะสะโร 🕒 4 มีนาคม 2567 👁 1495

5. ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 6 กุมภาพันธ์ 2567 👁 11160

6. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 27 ธันวาคม 2566 👁 1324

7. ประกาศกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 4 ตุลาคม 2566 👁 9663

8. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 7 กรกฎาคม 2566 👁 826

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 28 เมษายน 2566 👁 1232

10. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 17 มกราคม 2566 👁 2216