ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2563

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๒๒๕/๒๕๖ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม 2563

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๒๒๔/๒๕๖๓ เรื่องให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม 2563

4. ประกาศ กำหนดรายงานตัวนิสิต 2563 วิทยาเขตสงขลา

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

5. ประกาศตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2563

6. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3-2562

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2563

7. การเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2562

8. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 4 พฤศจิกายน 2562

9. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาพรวม)

ประกาศโดย : โสภิน วัฒนเมธาวี วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2562

10. ประกาศแจ้งจบนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2562

ประกาศโดย : กานต์พิชา ควรหาเวช วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562