ข่าวประกาศ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด