ข่าวประกาศ


คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สงขลา)

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งตารางเรียนบัณฑิต1_2564.pdf [ดาวน์โหลด]
2 รวามตารางเรียนบัณฑิตศึกษาภาคต้น2564หลังเพิ่มถอน.pdf [ดาวน์โหลด]