ข่าวประกาศ


คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ilovepdf.pdf [ดาวน์โหลด]