ข่าวประกาศ


คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๑๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งตารางเรียนบัณฑิต3_2564.pdf [ดาวน์โหลด]
2 รวมไฟล์หลังเพิ่มถอน.pdf [ดาวน์โหลด]