ข่าวประกาศ


ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา2564

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 วิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย์.pdf [ดาวน์โหลด]
2 วิชาโทการบริหารและพัฒนาชุมชน.pdf [ดาวน์โหลด]
3 วิชาโทคณิตศาสตร์.pdf [ดาวน์โหลด]
4 วิชาโทนิเทศศาสตร์.pdf [ดาวน์โหลด]
5 วิชาโทภาษาไทย(แบบ18หน่วยกิตสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ).pdf [ดาวน์โหลด]
6 วิชาโทภาษาไทย(แบบ30หน่วยกิตสำหรับนิสิตสาขาการวัดและประเมินฯ).pdf [ดาวน์โหลด]
7 วิชาโทสังคมศึกษา.pdf [ดาวน์โหลด]