ข่าวประกาศ


คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายวิชา.pdf [ดาวน์โหลด]