ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบ ตารางคุมสอบและรายชื่อนิสิตเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่บัดนี้
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับปริญญาเอก(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]
3 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับปริญญาโทภาคปกติ(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]
4 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]
5 ตารางสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
6 ตารางสอบปลายภาคระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
7 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับปริญญาตรี(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]