ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[กลับไปหน้าข่าว]

เนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ได้ค่าระดับขั้น I หรือ F
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อไม่จบ1-66(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]
2 รายชื่อไม่จบ1-66(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]