ข่าวประกาศ


ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[กลับไปหน้าข่าว]

รายละเอียดตามประกาศ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล.pdf [ดาวน์โหลด]
3 ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
5 ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
6 ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับปริญญาตรีภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
7 ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]