ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2564

2. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล วันที่ประกาศ : 22 พฤศจิกายน 2564

3. รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
1. รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

2. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

4. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564

4. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2564

5. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : นิรามัย จรัสด้วง วันที่ประกาศ : 26 ตุลาคม 2564

6. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๗๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 17 ตุลาคม 2564

7. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2564

8. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย : วรรณิศา รัตนา วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2564

9. ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ฉบับสมบูรณ์ สอบออนไลน์ทุกรายวิชา วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2564

10. ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและสมทบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์COVID – 19)

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2564

11. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2564

12. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโดย : จุฑามาศ จันทะสะโร วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2564

13. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๔๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สงขลา)

ประกาศโดย : สุมล ไชยศรี วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2564

14. ผลการเลือกวิชาโทของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2563 (รหัส631......)

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2564

15. คู่มือการถอนรายวิชา (ติด W) ออนไลน์

ประกาศโดย : อุกกฤช คงคาลัย วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2563

16. ประกาศคำสั่งตารางสอบ ตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พัทลุง ฉบับสมบูรณ์

ประกาศโดย : ชนกานต์ ชูเมือง วันที่ประกาศ : 18 ตุลาคม 2563