ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 
1. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 28 พฤศจิกายน 2565 👁 190

2. รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 10 พฤศจิกายน 2565 👁 234

3. ประกาศ กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล 🕒 18 ตุลาคม 2565 👁 1175

4. ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 นิรามัย จรัสด้วง 🕒 17 ตุลาคม 2565 👁 960

5. สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 7 กรกฎาคม 2565 👁 115

6. ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

📢 อุกกฤช คงคาลัย 🕒 4 กรกฎาคม 2565 👁 221

7. ประกาศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 16 มิถุนายน 2565 👁 103

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

📢 จุฑามาศ จันทะสะโร 🕒 14 มิถุนายน 2565 👁 48

9. ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา2564

📢 อุกกฤช คงคาลัย 🕒 29 มีนาคม 2565 👁 81

10. กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

📢 วรรณิศา รัตนา 🕒 28 ธันวาคม 2564 👁 179